فوق روان کننده ای با خاصیت حفظ اسلامپ و خاصیت کاهندگی آب بالا بر پایه پلیمر‌های کربکسیلاتی چندگانه بوده

مارون پلاست الترا مناسب برای هوای گرم

فوق روان کننده­ای با خاصیت حفظ اسلامپ و خاصیت کاهندگی آب بالا بر پایه پلیمر‌های کربکسیلاتی چندگانه بوده و منطبق بر استانداردهایASTM C494-16 نوعG و 2930 ایران است. از این محصول علاوه بر ساخت بتن‌های خاص همانند بتن پرتوان و بتن خودتراکم و کسب خواص مکانيکي و رئولوژی مربوطه، می‌توان در مقادیر کم به منظور افزایش کارایی و پمپ پذیری در ساخت بتن‌های معمول استفاده نمود. این محصول علاوه بر حفظ کارایی فوق العاده بتن تازه، از قدرت روان‌کنندگی بالایی نیز برخوردار است که در نتیجه می‌توان از آن برای ساخت بتن‌های توانمند در شرایط آب و هوایی گرم و همچنین در شرایط بتن‌ریزی با فاصله حمل طولانی قابل استفاده است. از ویژگی‌های عمده این افزودنی عملکرد موثر آن در نسبت‌های آب به سیمان در حدود 30 درصد می‌باشد که علاوه بر حفظ کارایی در ساخت بتن‌های توانمند و دیگر انواع بتن‌های ویژه کاربردی می‌باشد.