آب‌بند‌کننده بتن با اجرای پوشش سطحی می‌باشد که بر پایه رزین‌های چندگانه، با افزایش تراکم سطحی بتن و خاصیت آبگریزی موجب آب‌بندی می‌گردد

آب بند کننده سطحی بتن

 Fitban 30 آب‌بند‌کننده بتن با اجرای پوشش سطحی می‌باشد که بر پایه رزین‌های چندگانه، با افزایش تراکم سطحی بتن و خاصیت آبگریزی موجب آب‌بندی می‌گردد. افزایش تراکم سطحی با استفاده از مواد نفوذگر موجود در این محصول صورت می‌پذیرد که با آهک آزاد موجود در لایه سطحی بتن واکنش داده و با تولید کریستالی مستحکم باعث افزایش تراکم، کاهش حجم لوله‌های مویین و در نتیجه کاهش نفوذپذیری در بتن می‌گردد. این واکنش همچنین افزایش سختی و مقاومت سطحی بتن را نیز به همراه دارد. همچنین این محصول در عملکردی دیگر، در تماس با هوا رزین فعال سیلیکونی تشکیل می­دهد که با هیدروکسیدکلسیم موجود در بتن واکنش داده و در نهایت رزینی آب گریز روی سطح بتن ایجاد می­نماید. این رزین با ایجاد غشایی در لوله­های مویین و با ایجاد خاصیت دافعه، مانع ورود آب به داخل لوله‌های مویین حداقلی از منبع خارجی می‌گردد.

این محصول، ماده‌ای موثر برای آب‌بندی و حفاظت در برابر نم و رطوبت کلیه سطوح بتنی می‌باشد که در معرض فشار آب هیدرواستاتیک قرار ندارند. این محصول روی سطح بتن فیلم تشکیل نمی‌دهد، بنابراین در اثر سایش از بین نمی‌رود. همچنین اجازه تنفس به سطح بتن را نیز فراهم می‌کند.