افزودنی پودری عاری از مواد قلیایی جهت تسریع در واکنش هیدراتاسیون سیمان که به عنوان افزودنی برای اجرای شاتکریت خشک پیشنهاد میگردد

زودگیر پودری شاتکریت خشک

 Fitax 10Sافزودنی پودری عاری از مواد قلیایی جهت تسریع در واکنش هیدراتاسیون سیمان منطبق بر ASTM C1141 و EN 934-1 می­باشد که به عنوان افزودنی برای اجرای شاتکریت خشک پیشنهاد می­گردد. سرعت عملکرد بالای این محصول به همراه کاهش قابل ملاحظه میزان برگشت ملات پاشیده شده و پرتی بسیار کم از مشخصه­های این افزودنی می­باشد. Fitax 10S علاوه بر تسریع در عملکرد واکنش شیمیایی سیمان، باعث افزایش آب بندی ملات و بتن شاتکریت نیز می­شود. چسبندگی مطلوب در بسترهای خیس و سهولت اجرای پاشیدن در زیر سقف و ایجاد خاصیت تیکستروپیک از دیگر ویژگی­های این افزودنی است.