است مایع که به منظور تسریع فرآیند آبگیری سیمان طراحی شده است

زود سخت کننده بتن

 Fitax 20L محصولی است مایع که به منظور تسریع فرآیند آبگیری سیمان طراحی شده است. این محصول فاقد یون کلر بوده و به سبب خواص شیمیایی خود بر سیمان پرتلند، موجب می‌شود که مقاومت‌های سنین اولیه تا 7 روز در زمان‌های زودتری حاصل گردد. کاربرد این محصول معمولا تاثیری بر مقاومت 28 روز ندارد. بسته به نوع سیمان، این محصول تاثیرات جانبی اندکی از جمله کاهش زمان گیرش در خواص بتن ایجاد می‌نماید. لذا توصیه می‌شود پیش از کاربرد، آزمایشات موردی صورت گیرد.

از این محصول می‌توان برای بتن ریزی در هوای سرد و در مواردی که به کسب مقاومت اولیه سریعتر و همچنین باز نمودن سریعتر قالب‌ها همچون قطعات پیش‌ساخته نیاز است، استفاده نمود.