فوق روان کننده ای با خاصیت زود سخت کنندگی و خاصیت کاهندگی آب بالا بر پایه پلیمر‌های کربکسیلاتی چندگانه بوده

مارون پلاست الترا مناسب برای هوای سرد

فوق روان کننده­ای با خاصیت زود سخت کنندگی و خاصیت کاهندگی آب بالا بر پایه پلیمر‌های کربکسیلاتی چندگانه بوده و منطبق بر استانداردهایASTM C494-16  نوعG  و 2930 ایران است. از این محصول علاوه بر ساخت بتن‌های خاص همانند بتن پرتوان و بتن خودتراکم و کسب خواص مکانيکي و رئولوژی مربوطه، می‌توان در مقادیر کم به منظور افزایش کارایی و پمپ پذیری در ساخت بتن‌های معمول استفاده نمود. این محصول به سبب خواص شیمیایی خود بر سیمان پرتلند موجب می‌شود که مقاومت‌های سنین اولیه تا 7 روز در زمان‌های زودتری حاصل گردد. با توجه به خاصیت زود سخت کنندگی از این محصول می‌توان برای بتن ریزی در هوای سرد و در مواردی که به کسب مقاومت اولیه سریعتر و همچنین باز نمودن سریعتر قالب‌ها همچون قطعات پیش‌ساخته نیاز است، استفاده نمود.