محصولاتی مایع هستند که بر روی سطوح بتنی سخت شده استفاده می‌گردند

سخت کننده های مایع سطحی بتن

 Fitsurf H2 و  H3محصولاتی مایع هستند که بر روی سطوح بتنی سخت شده استفاده می‌گردند و باعث کاهش شدید نفوذپذیری سطوح بتنی، افزایش مقاومت سطحی و تراکم لاسه سطحی و همچنین آب بندی بتن می‌گردند که در مجموع افزایش عمر کف‌سازی بتنی، کاهش هزینه‌های نگهداری، بهره برداری ایمن و جلوگیری از گَردشدکی سطح بتن را در بر خواهند داشت. این افزودنی از طریق واکنش با محصولات هیدراتاسیون سیمان باعث چسبندگی بهتر ذرات، افزایش چگالی سطح بتن و در نتیجه سخت‌شدن آن شده و باعث افزایش مقاومت سایشی بتن و کاهش نفوذپذیری آن را در برابر روغن و آب می‌گردد. در صورت استفاده از این محصول در سطح بتن سخت شده، این افزودنی بدون تشکیل فیلم در بتن نفوذ کرده و از این رو به هیچ وجه باعث لغزنده‌شدن سطح کف‌سازی بتنی نمی‌گردد. محصول Fitsurf H3 دارای عمق نفوذ بالاتری نسبت به Fitsurf H2 بوده و این محصولات را می‌توان به تنهایی و یا در توالی با یکدیگر استفاده نمود.