محصولی است بر پایه رزین که پس از اجرا در سطح بتن تشکیل غشا می‌دهد و مانع از تبخیر رطوبت بتن می‌گردد

عمل آورنده بتن بر پایه رزین

 FitCure A محصولی است بر پایه رزین که پس از اجرا در سطح بتن تشکیل غشا می‌دهد و مانع از تبخیر رطوبت بتن می‌گردد. این ماده فیلم بسیار قوی در سطح بتن ایجاد می‌نماید و در نتیجه برای عمل‌آوری سطوحی که در مراحل بعدی با عملیات پرداخت دیگری همراه نیستند، مناسب است. باید توجه گردد که قبل از اجرای هرگونه لایه بتن روی فیلم تشکیل شده توسط ماده عمل آوری، این فیلم از روی بتن با استفاده از فشار آب و شستشو برداشته شود.

خدمات مرتبط