هولدینگ گراهون فرودگاه مهرآباد

پارکینگ روباز فرودگاه مهرآباد

کف سازی بتنی به مساحت 60000 متر مربع به منظور احداث پارکینگ روباز با استفاده از بتن الیافی